GULIA R-REGIA TA' NARBONIA - Gulia kienet tifla sfortunata ghaliex in-natura ma zejnithiex bhat-tfal l-ohra. Izda qalbha kienet tajba hafna. Id-destin ried li tiltaqa' mal-princep tal-holm taghha u zzewgithu. Kif gara dan?

SIR BUZZ (HRAFA NDJANA) l-ewwel parti. Min kien Sir Buzz u kif iltaqa' ma' Beta zaghzugh indjan?

IR-RGHAJ U L-GGANT - l-ewwel parti. Ivan kien rghaj li jaghmel att ta' karita' ma' ggant u dan ippatihielu b'haga tajba. Kif?

IR-RGHAJ U L-GGANT - it-tieni parti. Ivan kien rghaj li jaghmel att ta' karita' ma' ggant u dan ippatihielu b'haga tajba. Kif?

IL-MAHFRA -Jack u Willie insterqulhom xi flus. Jack hafer lil halliel imma Willie ma ried b'xejn. Xi gralu Wille?


JOHN U L-HANUT TAL-HELU - Tlett itfal stiednu lil John biex jisirqu l-helu minn hanut. John irrifjuta u ghajruh chicken, bezziegh u baby. Minn kien tassew chicken, bezziegh u baby?

RAMEL U BLAT - Zewgt ihbieb ghamlu azzjoni hazina lil xulxin. It-tnejn kellhom bzonn xulxin u t-tnejn ghenu lil xulxin.

IL-KAXXA TAL-LAPSIJIET - Student jikteb bil-lapsijiet li ma kienu tant sbieh daqs ta' shabu. Imma dak li ghamel bih.....x'ghamel mela?

IL-FURNAR XHIH BLA QALB  Furnar tella l-qorti l-garr ghax dan kien ixomm r-riha tfuh tal-hbejziet helwin tieghu.    Ghandu ragun?

ANNABEL U L-GOBON -  Annabel kellha success f'hajjitha minkejja li l-genituri taghha ma kellhomx mezzi flus bizzejjed biex binthom tkompli l-iskola.

IL-BUKKETT TAR-RGHAJ - Zaghzugh libes ta' rghaj u kellu jhabbat wiccu ma hafna avventuri biex jirnexxilu jara l-principessa.

HBIEB VERI - Il-hbieb ta' David stednuh jiehu xi flus mill-kartiera ta' missieru. Jirnexxilu jaghmel tort lil missieru?


IR-RE U Z-ZARBUN - Wiehed re ried li t-toroq tas-saltna tieghu jinksew bil-glud. Ghaliex? Tghid jirnexxilu?

7 BOROM TAD-DEHEB - Barbier gie regalat b'seba' borom bid-deheb. Imma ma kienx kuntent. Ghaliex?

IL-GGANT U L-MUNTANJA - Ggant ried juri s-sahha li kellu quddiem in-nies tar-rahal, izda hadd ma emmnu.Meta rnexxilu dan ghamlu bil-hila ta' Haddiehor.

IL-BUKKETT TAR-RGHAJ - Princep jilbes ta rghaj biex jara l-principessa qabel il-princpijiet ohra.

IR-RGHAJ TA' QALB TAJBA - Nghaga mahmuga harbet mill-merhla. Ghaliex? U fejn sabet ruhha?

IZ-ZEWGT IHBIEB VERI - Tommy u Gulju kienu  hbieb veri. Kienu jghidulhom li wiehed huwa d-dell ta' l-iehor. Ghaliex?

ALI JBIDDEL IT-TRAB F'DEHEB -  Missier il-mara tieghu webbel lil Ali li jbiddel it-trab f'deheb. Ali sema' u mexa' fuq il-pjan ta' missier il-mara tieghu. Tghid jirnexxilu?

JUSTIN L-ISTUDENT GENERUZ-  Justin iwieghed lis-surmast somma zghira ta' flus, imma li s-surmast qatt ma ircieva. Ghaliex?

IL-QASRIJA VOJTA -  Frangisku ha sehem bhat-tfal l-ohra ta' l-imperu fil-kompetizzjoni li hejja s-sultan. Imma quddiem is-sultan mar b'qasrija vojta. X'destin kien hemm lest ghalih?

© Copyright INHOBB NAQRA