NOVELLI

  SARA kienet tifla li mill-Indja sabet ruhha go kullegg fl-Ingilterra. Kellha  l-isfortuna li minn studenta saret qaddejja fl-istess kullegg li fih kienet tighallem. Ghaddiet xi zmien minn tbatija kbira, izda fost dik it-tbatija il-qalb taghha baqghet thobb lill-batut. U ta' dan giet ippremjata. KIF?


KAPITLU 1  SARA CREWE TASAL L-INGILTERRA.

KAPITLU 2  L-ISKOLA TA' MISS MICHIN

KAPITLU 3 IL-LEZZJONI TAL-FRANCIZ

KAPITLU 4 - SARA SSIB HABIBA

© Copyright INHOBB NAQRA