DAHLA GHAS-SIT  INHOBB NAQRA

Tassew hija haga sabieha meta tisma' lil xi hadd jghid li jhobb jaqra. Inhossni mnikket meta ghal kuntrarju nisma' lil xi hadd jghid li ma jhobbx jaqra jew jaqra ghax bil-fors. Tkun qisek qed tghid li "jiena ma nhobbx nidhaq."

Il-hajja minghajr ktieb tixbah lill-lapes li mhux ittemprat u allura ma ghandux ponta u ma jistax jikteb. Ghaldaqstant dan il-lapes ma jiswa' ghal xejn ghax ma jistax jilhaq il-funzjoni tieghu...li jikteb.

Il-qari jghinek tizviluppa l-hsibijiet tieghek, haga li t-TV bil-programmi kollha tieghu edukattivi ma jista' qatt jaghmel. Il-qari jixghel l-immaginazzjoni tieghek hekk li meta tigi biex tikteb jew tesprimi ruhek taghmel dan bla tbatija u heffa kbira .

Sa minn eta' ckejkna tghallimna naqraw bis-sahha tal-genituri taghna li ghaddewlna l-pjacir li wiehed jiftah ktieb u jibda' jaqrah biex jiskopri l-kontentu tieghu li javrja minn stejjer ta' misteru, bhal kotba ta' Enid Blyton, avventuri jew taghrif iehor ta' interess.

U biex tithajru tibdew jew tkomplu il-qari, dan is-sit joffrilkom, lilkom it-tfal stejjer addattati ghalikom li jiena cert li ser jghogbukom hekk li meta tibda' ma tkunx tixtieq li taqta ghaliex trid tkun taf x'ser jigri wara. L-istejjer ivarjaw minn dawk qosra ghal ohrajn kemmxejn twal imsejha novelli, kotba illustrati bl-istampi ghax jiena cert li l-istampi joghogbukom wisq etc.

Nawguralkom li l-qari ikunilkom ta' gost, serhan u taghlim.

SEZZJONI RAKKONT ILLUSTRAT

L-ISKRIVAN TA' FIRENZE - storja ta' tifel li habb hafna lil missieru  

SEZZJONI RAKKONT

PIETRU JITGHALLEM LEZZJONI  Pietru kellu xoghol tajjeb hafna, imma meta l-genituri tieghu talbuh ghal ghajnuna ma riedx                                                                      jghinhom. Imma ezempju tajjeb ta' tifel jaghtih lezzjoni.

  

SEZZJONI NOVELLI 

SARA -  Din l-istorja tittratta dwar  tifla li mill-Indja sabet ruhha go kullegg fl-Ingilterra. Kellha  l-isfortuna li minn studenta saret qaddejja fl-istess kullegg li fih kienet tighallem. Ghaddiet xi zmien minn tbatija kbira, izda fost dik it-tbatija il-qalb taghha baqghet thobb lill-batut. U ta' dan giet ippremjata. KIF? 

SARA CREW TASAL L-INGILTERRA  KAPITLU 1

L-ISKOLA TA' MISS MICHIN KAPITLU 2   

IL-LEZZJONI TAL-FRANCIZ  KAPITLU 3      

SARA  SSIB HABIBA KAPITLU 4  

ESTER  KAPITLU 5    

BECKY KAPITLU 6     

IL-MINJIERA TAD-DJAMANTI  KAPITLU 7    

IL-FESTIN KAPITLU 8  

L-AHBAR TAN-NUTAR    KAPITLU 9

IL-HBIEB VERI TA' SARA KAPITLU 10

© Copyright INHOBB NAQRA